Хөрш залгаа эд хөрөнгө өмчлөгчөөс санал авах хуудас

Гэр хорооллын нэгж талбарт байгаа эдэлбэр газрын хөрш залгаа эд хөрөнгө өмчлөгчөөс авах саналын хуудас

Санал авах хуудас татаж авах

Орон сууцны хороолол дундах барилгажаагүй талбайд барилга барих тохилдол хөрш залгаа эд хөрөнгө өмчлөгчөөс авах саналын хуудас

Санал авах хуудас татаж авах