Барилга, байгууламжийн гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээн авах

д/д Бүрдүүлэх материалын бүрдэл
1 Байрзүйн зураг хэвлэмэлээр
2 Байрзүйн зураг тоон байдлаар /СD/