Барилга барих хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх

МАЯГТ татаж авах

д/д Бүрдүүлэх материалын бүрдэл
1 Иргэний үнэмлэх /хуулбар /иргэн/
2 Хуулийн этгээдийн албан бичиг /хуулийн этгээд/
3 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулийн этгээд хуулбар /
4 Газрын эрхийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажсан хуулбар/
5 Газар кадастрын зураг /нотариатаар баталгаажсан хуулбар/
6 Газрын гэрээ /нотариатаар баталгаажсан хуулбар/
7 Газрын одоогийн байдлын фото зураг /иргэн, хуулийн этгээд/
8 Газрын гэрээ дүгнэсэн акт /НГАлба/ /иргэн, хуулийн этгээд/
9 Нийт хуудасны тоо

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАЙРШИЛД БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ 

д/д

Материалын бүрдэл 

1

Иргэний үнэмлэх /хуулбар/

2

Хуулийн этгээдийн албан бичиг     

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/     

4

Газрын эрхийн гэрчилгээ   

5

Газар кадастрын зураг

6

Газрын гэрээ

7

Газрын одоогийн байдлын фото зураг  

8

Газрын гэрээ дүгнэсэн акт /НГА/  /иргэн, хуулийн этгээд/

9

Хөрш залгаа иргэдийн санал

 

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ

д/д

МАТЕРИАЛЫН БҮРДЭЛ

1

Иргэний үнэмлэх хуулбар /иргэн/

2

Хуулийн этгээдийн албан бичиг /хуулийн этгээд/

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

4

Газрын эрхийн гэрчилгээ

5

Газар кадастрын зураг

6

Газрын гэрээ

7

Газрын одоогийн байдлын фото зураг /иргэн, хуулийн этгээд/

8

Газрын гэрээ дүгнэсэн акт /Холбогдох тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаа/

9

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ

 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.