№68 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ДУГААР №171/


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дугаар 171

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

Барилгын тухай хуулийн 32.1.10-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 1. Засгийн газрын 2017 оны 68 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм”-ийн 1 дэх заалтад дор дурдсан агуулга бүхий 1.3 дахь хэсэг нэмсүгэй:

“1.3. Барилгын ажлын зөвшөөрөл шаардахгүй барилга байгууламжид энэ дүрэм хамаарахгүй.”

 1. Мөн дүрмийн 2.6.2-ын “зохиогч” гэсний дараа “болон өргөх байгууламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх” гэж нэмсүгэй.
 2. Мөн дүрмийн 2.2-ын “28 дугаар зүйлд” гэснийг “28.2, 28.3, 28.4-т” гэж,  2.8-ын “техникийн” гэснийг “эх загвар” гэж тус тус өөрчилсүгэй.
 3. Мөн дүрмийн 1.1 дэх заалтын “баригдах” гэснийг хасаж, 2.12 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 4. “Дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 

“БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            /Аймаг, хотын нэр/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Зөвшөөрөл олгосон огноо/           /Зөвшөөрлийн дугаар/

 1. Барилга байгууламжийн байршлын талаарх мэдээлэл:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . аймаг /нийслэл/, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  сум /дүүрэг/, . . . . . . . . . баг /хороо/, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гудамж /хороолол/; 2. Газрын эрхийн бүртгэлийн мэдээлэл:

Иргэний хувьд: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . харьяалал /аль улсын/, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овог,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . эцэг /эх/-ийн нэр, . . . . .. . . . . . . . . . . . . нэр, ..................................... регистрийн дугаар,

Хуулийн этгээдийн хувьд: . . . . . . . . . . . . . . . оноосон нэр, . . . . . . . . . . . . . улсын бүртгэлийн гэрчилгээний  дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . газрын эрхийн хэлбэр (өмчлөх, эзэмших, ашиглах), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . газрын зориулалт, . . . . . . . . . . . . . . . . талбайн хэмжээ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . газар эзэмших, ашиглах хугацаа, . . . . . . . . . . кадастрын код;

 1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .барилгын ажил гүйцэтгэх графикт хугацаа;

 1. Барилга байгууламжийн талаарх мэдээлэл:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . хүчин чадал, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . зориулалт, . . . . . . . . . . . үндсэн хийц, . . . . . . . . . . хэмжээ, . . . . . . . . давхрын тоо, . . . . . . . . . хэсэг/блок/,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . зураг төслийн шифр дугаар;

 1. Барилга байгууламжийн ангилал: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . төвөгшилтэй барилга байгууламж;
 2. Барилгын ажлын захиалагчийн талаарх мэдээлэл:

Иргэний хувьд: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . харьяалал /аль улсын/, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овог,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . эцэг /эх/-ийн нэр, . . . . .. . . . . . . . . . . . . нэр, ..................................... регистрийн дугаар, хаяг: . . . . . . . . . . . ... аймаг /нийслэл/, . . . . .. . . . сум /дүүрэг/ . . . .. . . . . .баг /хороо/, . . . . . . . . . . . . . . . . гудамж /хороолол/ . . . . . . . ...... байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . .. холбоо барих утас, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . цахим хаяг;

Хуулийн этгээдийн хувьд: . . . . . . . . . . . . . . . оноосон нэр, . . . . . . . . . . . . . улсын бүртгэлийн гэрчилгээний  дугаар,

хаяг: . . . . . . . . . . . . . . аймаг /нийслэл/, . . . . . . . . . сум /дүүрэг/ . . . . . . . . . .баг /хороо/, . . . . . . . . . . . . . . . . гудамж /хороолол/ . . . . . . . ...... байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . .. холбоо барих утас, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . цахим хаяг;

 1. Барилгын зураг төсөл зохиогчийн талаарх мэдээлэл:

. . . . . . . . . . . . . .  хуулийн этгээдийн оноосон нэр, . . .. . .. . . . .  улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар,

хаяг: . . . . . . . . . . . ... аймаг /нийслэл/, . . . . .. . . . сум /дүүрэг/ . . . .. . . . . .баг /хороо/, . . . . . . . . . . . . . . . . гудамж /хороолол/ . . . . . . . ...... байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . .. холбоо барих утас, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . цахим хаяг; 8. Барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн талаарх мэдээлэл:

. . . . . . . . . . . . . хуулийн этгээдийн оноосон нэр, . . . . . . . . . . . . . улсын бүртгэлийн гэрчилгээний  дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар,

хаяг: . . . . . . . . . . . . . . аймаг /нийслэл/, . . . . . . . . . сум /дүүрэг/ . . . . . . . . . .баг /хороо/, . . . . . . . . . . . . . . . . гудамж /хороолол/ . . . . . . . . . . . . . байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . .. холбоо барих утас, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . цахим хаяг;

 1. Онцгойлон заах нөхцөл: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
 2. Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгосон албан тушаалтны мэдээлэл: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . байгууллагын нэр, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . албан тушаал, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .овог нэр, . . . . . . . . . . /     / гарын үсэг, (тамга, тэмдэг)”.

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Барилга, хот байгуулалтын сайд                                                  Г.МӨНХБАЯР