Хариутай бичгийн шийдвэрлэлт /2017 оны 08-р сар/

ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
08 сар
Алба, хэлтсүүд нийт ирсэн бичиг  Үүнээс Газрын даргын тушаал
Хариу өгсөн Хариугүй Шийдвэрлэх шатандаа Хугацаа хэтэрсэн Явуулсан бичиг 
1 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс 238 132 105 1   367 118
2 Ерөнхий архитекторын ажлын алба 159 85 72 2   125  
3 Хот төлөвлөлтийн хэлтэс  580 366 184 30   598  
4 Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс  180 114 61 5   847  
5 Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс  835 633 154 48   235  
6 Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс 57 36 19 2   66  
7 Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс 177 106 67 4   129  
8 хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс 328 182 125 21   392  
9 Хуулийн хэлтэс 144 116 28     169  
  Нийт дүн /өссөн дүнгээр/ 2698 1770 815 113      
2698 2928 118

 

Хянасан: Хэлтсийн дарга                                                                         Ц.Уранцэцэг

Мэдээ гаргасан: Бичиг хэргийн ажилтан                                                  Ч.Энхтайван