Хариутай бичгийн шийдвэрлэлт /2017 оны 07-р сар/

ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
07 сар
Алба, хэлтсүүд нийт ирсэн бичиг  Үүнээс   Газрын даргын тушаал
Хариу өгсөн Хариугүй Шийдвэрлэх шатандаа Хугацаа хэтэрсэн Явуулсан бичиг 
1 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс 246 213 33     310 107
2 Ерөнхий архитекторын ажлын алба 141 107 27 7   110  
3 Хот төлөвлөлтийн хэлтэс  442 395   47   480  
4 Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс  156 99 56 1   861  
5 Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс  618 575 30 13   213  
6 Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс 49 45 2 2   64  
7 Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс 156 112 35 9   117  
8 хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс 248 141 89 18   299  
9 Хуулийн хэлтэс 124 110 9 5   141  
  Нийт дүн  /өссөн дүнгээр/ 2180 1797 281 102   2595  
2180 2551 107

 

Хянасан: Хэлтсийн дарга                                                                         Ц.Уранцэцэг 

Мэдээ гаргасан: Бичиг хэргийн ажилтан                                                   Ч.Энхтайван