Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны III улирлын тайлан

Иргэдээс Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу www.smartcity.mn /ub.1200.mn/ дээр ирсэн нийт 905 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц:

Нийт 905

Хугацаандаа байгаа 55

Хугацаандаа шийдвэрлэсэн 845

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц 93,92

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа: 12 хоног байна.

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ИНДЕКС : 0.801 ҮНЭЛГЭЭ: B

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн сүүлийн 5 жилийн III улирлыг тоон үзүүлэлтээр харуулбал:

Ангилал

2013

2014

2015

2016

2017

1

1800-1200 тусгай дугаарын утас

401

391

171

218

89

2

www.ub1200.mn цахим хуудас

69

68

43

60

50

3

Засгийн газрын 11-11 төв

381

501

232

196

160

6454

Иргэд хүлээн авах төв

4040

5601

5420

645

579

5

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

77

334

113

81

27

6

Smart UB аппликейшн, Clean UB аппликейшн

0

2

0

0

0

7

Мессеж

0

0

0

0

0

8

Шуурхай удирдлага,зохицуулалтын төв

0

0

0

0

0

 

Нийт

4991

6897

5979

1200

905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн сүүлийн 5 жилийн III улирлыг төрлөөр харуулбал:

 

Төрөл

2013

2014

2015

2016

2017

1

Талархал

1

3

3

6

0

2

Санал

84

42

22

10

6

3

Хүсэлт

4404

6343

5677

824

688

4

Гомдол

496

496

277

359

211

5

Мэдэгдэл

6

13

0

1

0

 

нийт

4991

6897

5979

1200

905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа:

Он

2013

2014

2015

2016

2017

Дундаж хугацаа

14

20

12

9

12