Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны хагас жилийн тайлан

Иргэдээс  Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу www.smartcity.mn /ub.1200.mn/ дээр ирсэн нийт 524 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц:

Нийт                                                           524

Хугацаандаа байгаа                                    50

Хугацаандаа шийдвэрлэсэн                         474

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц       90 хувь

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа:  11 хоног байна.

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ИНДЕКС :                   0.81    ҮНЭЛГЭЭ:   B

 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн сүүлийн 5 жилийн II улирлыг тоон үзүүлэлтээр харуулбал:

Ангилал

2013

2014

2015

2016

2017

1

1800-1200 тусгай дугаарын утас

227

297

97

99

50

2

www.ub1200.mn цахим хуудас

46

56

32

40

39

3

Засгийн газрын  11-11 төв

196

318

151

114

87

4

Иргэд хүлээн авах төв

2384

3685

1039

369

335

5

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

3

247

93

68

13

6

Smart UB аппликейшн, Clean UB аппликейшн

0

2

0

0

0

7

Мессеж

0

0

0

0

0

8

Шуурхай удирдлага,зохицуулалтын төв

0

0

0

0

0

 

Нийт

2856

4605

1412

694

524

 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа:

Он

2013

2014

2015

2016

2017

Дундаж хугацаа

10 хоног

15 хоног

17 хоног

8 хоног

11хоног

 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн сүүлийн 5 жилийн II улирлыг төрлөөр харуулбал:

 

Төрөл

2013

2014

2015

2016

2017

1

Талархал

1

2

3

3

4

2

Санал

63

33

18

6

0

3

Хүсэлт

2514

4207

1222

505

348

4

Гомдол

272

357

169

179

172

5

Мэдэгдэл

6

6

0

0

0

 

нийт

2856

4605

1412

694

524