Үзүүлэх # 
Гарчиг Үзсэн
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛӨГӨӨ /2017-2020 он/ 67
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ /2017/ 21
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ /2016/ 101
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН НИЙСЛЭЛИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 51
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 58
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт /2013 он/ 309
Газрын үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт 369
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2013 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 317
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2014 он/ 301
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2013 он/ 330
Газрын албан уулзалтанд мөрдөх журам 335
Газрын дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам 344
Газрын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө /2013-2016 он/ 342
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дүрэм 449